OBAVIJEST Obavještavamo Vas da je Zakon o vinu Federacije ...

Obavještavamo Vas da je Zakon o vinu Federacije Bosne i Hercegovine objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“ broj: 55/12.

OBAVIJEST Obavještavamo Vas da je Zakon o vinu Federacije ... - Povezano

Obavještavamo Vas da je Zakon o vinu Federacije Bosne i Hercegovine objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“ broj: 55/12.

ZAKON O VINU. I. OSNOVNE ODREDBE. Predmet. Član 1. Ovim zakonom uređuje se proizvodnja i promet grožđa za proizvodnju vina, proizvodnja i.

ZAKON O VINU. 1. OPĆE ODREDBE. Član 1. (Sadržaj Zakona). Ovim zakonom uređuju se: proizvodnja, prerada, kvalitet i promet grožđa vinskih sorti plemenite.

pravilnik o uvjetima prometa, prijevoza i skladi5tenja. groZda, vina i drugih proizvoda; ... Progla5ava se Zakon o vinu koji je donio Parlament.

ZAKON O VINU ... 2) Vinarski registar jeste baza podataka o proizvođačima vina, ... grožđa namenjenog za proizvodnju vina sa geografskim poreklom, ...

4 апр. 2016 г. ... rada lično obavljati preuzeti posao, te poštivati organizaciju rada i ... (3) Ako je neko pravo iz radnog odnosa različito uređeno ovim ...

29 июл. 2014 г. ... 3) kazneni bodovi i. 4) lišenje slobode radi naplate novčane kazne. Članak 22. Novčana kazna. (1) Novčana kazna može se propisati u ...

ZAKON O OSIGURANJU. «Službene novine Federacije BiH», broj 23/17 /29.3.2017./. GLAVA I. OPĆE ODREDBE. Član 1. (Predmet). Ovim se zakonom uređuje: osnivanje, ...

(2) Društvo za faktoring smije predmet faktoringa platiti rezidentu u devizama te od nerezidenta predmet faktoringa naplatiti ... druga prava u tom društvu,.

(2) Uređenje odnosa u porodici zasniva se na: a) zaštiti privatnosti porodičnog života; b) ravnopravnosti, međusobnom pomaganju i poštovanju članova ...

1.2. dodatni doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje, za staž osiguranja koji se računa sa povećanim trajanjem;. 2. za osnovno zdravstveno osiguranje; ...

BC - brze cesta. Brza cesta je javna cesta namijenjena za saobraćaj isključivo motornih vozila, ima dvije fizički odvojene kolovozne trake za saobraćaj iz ...

Brčko Distrikt) ili na inozemnom tržištu radi ostvarivanja dobiti. (2) Obveznik poreza na dobit je i podružnica pravnog lica iz Republike Srpske i Brčko ...

obaveza i potraživanja (konfirmacija salda). Kao dokaz postojanja određenog stanja potraživanja i obaveza koristit će se knjigovodstveni podaci pravnih lica ...

ZAKON O FINANSIJSKOM POSLOVANJU. «Službene novine Federacije BiH», broj 48/16 od 22.6.2016. POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE. Član 1. (Predmet Zakona).

koji za potrebe ulaganja u određeni investicijski fond raspolažu gotovim novcem u iznosu ... Odjeljak A. Zatvoreni investicijski fondovi sa javnom ponudom.

2) Trgovac, u smislu ovog zakona, jeste: a) pravno lice registrirano za obavljanje djelatnosti trgovine i/ili trgovinskih usluga na osnovu.

3. držanje sredstava za igru (bilijar, automati, fliperi, video igre, pikado, aparati za posebne igre na sreću i sl.),.

Z A K O N. O UBLAŽAVANJU NEGATIVNIH. EKONOMSKIH POSLJEDICA. (Službene novine Federacije BiH, broj 28/20). DIO PRVI - UVODNE ODREDBE. Član 1. (Predmet).

Upis činjenice vjenčanja u matičnu knjigu vjenčanih vrši se u knjigu vjenčanih koja se vodi za mjesto u kojem se vrši sklapanje braka, a provodi se u skladu ...

poslova, osim inspekcija koje su na drugi način organizirane u skladu sa ... 8) prati rad i vrši stručni nadzor i kontrolu rada kantonalnih inspektora i ...

g) Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tesktu: Komisija) je institucija Federacije prema Zakonu o Komisiji za ...

ZAKON. O LOVSTVU. I. OSNOVNE ODREDBE. Član 1. Ovim Zakonom uređuje se: organizacija lovstva i lovišta, uzgoj, zaštita, lov i korištenje divljači i njezinih.

ZAKON. O FINANCIJSKOM POSLOVANJU. POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE. Članak 1. (Predmet Zakona). Ovim se zakonom uređuju pitanja vezana uz osnovna pravila ...

prijevoza putnika i tereta u linijskom i izvanlinijskom cestovnom prijevozu; prijevoz za osobne potrebe; rad autostanica; inspekcijski nadzor; ...

ZAKON. O CESTAMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE. I - OPĆE ODREDBE. Članak 1. Ovim zakonom ureñuje se pravni položaj javnih cesta, upravljanje cestama, ...

e) pružanju starateljske zaštite djeci bez roditeljskog staranja i odraslim osobama ... (1) Sud će razvesti brak po zahtjevu za sporazumni razvod braka:.

Lihvarstvo. (1) Ko iskorišćujući nuždu, teške imovinske ili stambene prilike, nedovoljno iskustvo, lahkomislenost ili smanjenu sposobnost rasuđivanja druge ...

f) Mirovina (starosna, invalidska i obiteljska) je novčano primanje iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, g) Najniža mirovina je najniže novčano primanje ...

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM. OSIGURANJU Federacije BiH. ("Službene novine FBiH", br. 13/2018 i 93/2019 - odluka Ustavnog suda 90/2021).

ministarstvo), ili pravnom ili fizi~kom licu kojem je povjerena za{tita divlja~i izvan lovi{ta. II. LOVSTVO - KORISNICI LOVI[TA I LOVA^KA [email protected]

(1) Izuzeće predsjednika suda i sudije može tražiti stranka ili branitelj. (2) Zahtjev iz stava 1. ovog člana može se podnijeti do početka glavnog pretresa, ...

1 окт. 2014 г. ... (1) Ako je potomak koji je imao pravo na nužni dio prezadužen ili je rasipnik, ostavitelj ga može na izričit način lišiti u cjelini ili ...

ostavinski će sud rješenjem odlučiti da se ne provodi ostavinska rasprava. ... Federaciji BiH je već dovela do problema u praksi (npr. pitanje forme.

Pojam porezni obveznik uključuje i svako drugo lice koje je u ime poreznog obveznika, po poreznim zakonima, dužno platiti porez, kaznu ili kamatu.

(“Službene novine Federacije BiH”, broj: ... Federacije Bosne i Hercegovine. Fiskalni sistem ... jednom dnevno, ukoliko je tog dana ostvario promet.

(“Službene novine Federacije BiH”, broj: 02/98 I 48/99) ... (2) Organ koji vodi upravni postupak osigurava ... 2) između organa uprave dva ili više kantona -.

BOSNA I HERCEGOVINA. FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE. VLADA. PRIJEDLOG. Z A K O N. O GRADU VISOKO. Sarajevo, juli 2018. godine ...

koje će koristiti nakon što je došlo do prestanka braka, svaka promjena prezimena koja se traži poslije isteka tog roka za korištenje prezimena kojim se ...

Radnik, u smislu ovog zakona, je fizičko lice koje je zaposleno na osnovu ugovora o radu. Osnovna prava i obaveze radnika.

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za pravo iskustvo.