maticni broj

Matični broj građana (MBG) i osobni identifikacijski broj (OIB). Gordana Muraja, magistra prava. Iako je svakome od nas iz osobnog iskustva poznato da OIB ...

Baštenska podna lampa sa tri kugle na gore. 15.100,00 KOM. 3017. Fenjer podni sa dva viseća fenjera crni. 9.280,00 KOM. K.B. 40-43.00.04. FENJERI.

13 авг. 2020 г. ... Privitak: Prometna dozvola za predmetno vozilo. Napomena: H PODACI O VAŽENI PROMETNE DOZVOLE. 1. Datum ovjeres. | 2. Datum ovjere: . 08.0BB.

12 окт. 2020 г. ... o organizovanju nagradne igre “Kamelija nagrađuje” ... „NAPREDAK“ AD Kotor organizuje nagradnu igru “Kamelija nagrađuje” u periodu od ...

Projektgradnja plus. Dodatak 02 bankovnoj garanciji br. 54020554460 - produženje roka važnosti za uredno izvršenje Ugovora o nabavi usluga.

studenta. Matični broj. Naslov doktorske disertacije Pod mentorstvom. Znanstvena grana. Institucija. ŠKER,. IRENA. 71DR19. Konceptualizacija i mjerenje.

INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE. Matični broj: 07019025. PIB: 100300028 ... Predmet javne nabavke: Mali znak pažnje za dobrovoljne davaoce krvi -.

10 февр. 2020 г. ... Ulica Hondlova. 2/9.,. OIB: 17406113186 otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku. 22.12.2017. 3664/2017. 30.03.2020. Nabava medicinskih.

Sveučilišta u Rijeci, Pravni fakultet. Naziv radnog ... Hrvatska i komparativna javna uprava: časopis za teoriju i praksu javne uprave, 19 (2019), 1; ...

30 окт. 2017 г. ... NOVA CRNJA. Matični broj: 08044643. PIB: 101595160. Dana: 30.10.2017. godine. U skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik ...

25 янв. 2019 г. ... ocijenjivanje tijekom školske godine već i kriterije za formiranje zaključne ocjene. Nismo uspjeli poboljšati opći uspjeh učenika niti ...

AD PD ,,MAGLIĆ,, Maglić, Ive Lole Ribara 18, matični broj: 08115842, delatnost 0111 – gajenje žita. (osim pirinča), leguminoza i uljarica, na osnovu člana ...

(redni broj matične knjige) ... Matični list. Redni. ODGOVOR. (zaokružiti odgovarajući broj) broj ... Navesti mjesto gdje žive roditelji studenta, a ako.

(matični broj studenta) – daju Hrvatski studiji. (OIB). U P I S N I L I S T. U PROGRAM PPDMN. Ime i prezime studenta. Akademska godina. 2017./2018.

000272 LUDBREG. 02445. 05 Varaždinska. Apatovec. 000299 KRIŽEVCI ... 003972 LUDBREG. 02445. 05 Varaždinska ... Pivnica Slavonska. 48267 SUHOPOLJE.

(zaokružiti odgovarajući broj). IME I PREZIME. Jedinstveni matični broj građana dana. UNUTULUID ... Navesti mjesto gdje žive roditelji studenta, a ako.

1 мар. 2015 г. ... filmoví producenti, a tak Audrey na začátku 50. let opouští Evropu a vydává se za oceán ... Audrey Hepburn– modní ikona (nejen) 60.let.

Slavonski Samac, 22. s1e(:nja 2020. OBAVIJEST. PoStovani! Dostavljam Vam raspis o radu matidnih ured koja su pod mojom ingerencijom, a to su.

Mehić (Mahmut) Zijad. Naučni stepen/zvanje Diplomirani filmski i televizijski montažer. Adresa i općina stan. Branilaca Sarajeva 16, Centar.

24 янв. 2020 г. ... ispravu (rodni list, vjenčani list, smrtni list, domovnice, izvatke iz matica i dr.) iz svih matičnih ureda u Republici Hrvatskoj, ...

27 окт. 2020 г. ... njemački talijanski. 10. ELENA. AVAKUMOVIĆ [email protected]. 435-375, 091-728-9831. Poreč, Hvarska 5 engleski španjolski.

1. PRIZEMLJE. 7. URED 1. 22,27. 2-4. 20,00 kn/m2 Zauzeto. 2. PRIZEMLJE. 8. URED 2. 32,36. 2-6. 20,00 kn/m2. 3. PRIZEMLJE. 9. URED 3. 34,13.

4 янв. 2021 г. ... 4 Su-1938/2013 od. 18.07.2018. 27. TIHANA. FUIS [email protected]. 452-058, 095-90-63-902. Poreč, Obala Maršala Tita 6 engleski.

Broj mobitela. Agria d.o.o. Prodajni centar Zagreb. Donji Stupnik [email protected]. 01 6625 155. 091 128 1853. Barukčić Servis i usluge d.o.o..

9 июн. 2021 г. ... Jesenski pano. Boje i bogatstvo jeseni inspirirale su i našu kreativnu radionicu 2.b i 4.b razreda „Šareni svijet“ koji su zajedno sa svojim ...

Procijenjena vrijednost nabave bez. PDV-a. Planirani početak postupka. Ugovor ili okvirni sporazum. Planirano trajanje ugovora. I. 322. MATERIJAL I SIROVINE.

1 окт. 2020 г. ... Kredit je denominiran u švicarskim francima (CHF), a isplaćen ... 3. početno utvrđen otplatni plan kredita denominiranog u CHF i ...

VELIKA PISANICA. Red. broj. Broj bodova. Br. članova obitelji. Grad / općina stamb. zbrinjavanja. Podnositelj zahtjeva. Lista prvenstva za.

85 BULJUBAŠIĆ. FERID. MERSIDA. B. A. FARMACIJA. 2. 50,25. 86 BURIĆ. MEHMEDALIJA ELDINA. A. L. ZDRAVSTVENI. 3. 50,25. 87 BULJUBAŠIĆ.

DINARID d.o.o.,. OSJEČKA. TRGOVINA. PAPIROM. EXPORT-IMPORT. d.o.o., DALMAT. d.o.o. ZAJEDNICA. PONUDITELJA: B.T.C. d.o.o., ZIT. d.o.o.,. PONUDITELJ:.

Prva parcijala. -Broj bodova. (od ukupno50). Br. bodova druga parcijala od. 50 ili integralno od 100. Konačna ocjena= zbroj bodova dvije parcijale ili.

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO‐GORANSKE ŽUPANIJE. Krešimirova 52/a, Rijeka © 358‐777. Odjel za pravne, kadrovske i opće poslove. BROJ. TELEFONA.

Rekonstrukcija ~eli~ne konstrukcije starog mosta i prenos- transport i ugradwa istog na novu lokaciju (po projektu)-{ifra. SKP-34-p3/12.

18 нояб. 2013 г. ... POLJOCENTAR. "SJEMENARNA" VL. Ismihana Duraković. 433727313000. 3. Na malo. Kovačuša III. 13,. Bugojno / 062. 252 352. Bugojno,.

Zagreb, 29. lipnja 2017. ... U organizaciji Hrvatske gospodarske komore održat će se specijalizirana ... Zagrebu, Hypo centar 22. i 23. studenog 2017.

binom dvočlani izraz, algebarski izraz koji predočuje zbroj ili razliku dviju veličina (označenih slovima), primjer su binoma izrazi x + y ili x – y.

broj 2/13 i 1/18, 2/20) i članka 2. ... Zadužuje se Upravni odjel za financije i javne pria ... godine izrađenog od strane voditelja projekta Krunoslava.

1 февр. 2021 г. ... Pula, Lošinjska 19 A arhitektura i graditeljstvo –procjena i dioba nekretnina, etažiranje, prostorno uređenje i urbanizam te vlasnički ...

PERMUTACIJE, VARIJACIJE, KOMBINACIJE;. Broj permutacija n-clanog skupa Pn = n! Broj varijacija k-tog razreda od n elemenata V k n = n∗(n−1)∗...(n−k+1) =.

katastarske čestice. Vrsta uporabe. Površina čestice (m2). Naziv nositelja prava. OIB nositelja prava. Broj ZK čestice. ODVORCI. 328570 1721.

Zagreb, 14.10.2016. POZIV NA DOSTAVU PONUDE za provedbu postupka izrade projekta idejnog rješenja izložbenog prostora. Hrvatske gospodarske komore na ...

Varaždin. 0671990020. 0020. Bakačeva ulica. 04448. 1. Mjesni odbor "Centar" Varaždin. 04723. VARAŽDIN. 067199. Varaždin. 0671990063. 0063. Franjevački trg.

MEĐUNARODNI TOVARNI LIST. INTERNATIONAL CONSIGNEMENT NOTE. CMR No. BROJ CMR-a. 2 Primatelj (ime, adresa, zemlja). Consignee (name, address, country).

Hrgota. 1250. 527. Siniša. Hrgović. 1080. 528. Slavko. Hromaček. 2529 ... Kornelija. Jurina. 1651. 606. Ivica. Jurinić. 1033. 607. Zoran. Jurišić. 1759.

Redni broj. Redni broj. 1. Bacelj. Nora. 1. Djedović. Ivana. 2. Balić. Nikola. 2. Dusper. Ivan. 3. Baotić. Krunoslav. 3. Đurašević. Augustin. 4. Barić. Leon.

e-mail. Broj telefona. Ravnatelj. 1. Gimnazija. Matije Antuna Reljkovića. 32 100. Vinkovci. Trg bana. Josipa Šokčevića 1 [email protected].

25 сент. 2018 г. ... zahtijevao da ponuđena stolica ima:“sjedište tapacirano obostrano, struktura izrađena od kompozitnog iverala , materijal prirodna koža bež ...

Individualna podbradak-kapa. 180,00. 87. Konfekcijska podbradak-kapa. (bradna kapica, vrpce i vrećica). 132,00. 88. Headgear, bez prstena.

svakom klijentu, pa tako smatraju da je najbolji način realizacije bilo kakve suradnje s ... BRZIH POZAJMICA (ferratum, cash expert i sl.) Kontakt osoba:.

b) protivpo`arni prosjeci (tanka sme|a linija ... osmatra~kog mjesta, crvena isprekidana linija debqine ... z) trase dalekovoda (crna isprekidana linija.

bez otpremnog iskaza, odnosno otpremnice. (2) Za privla~ewe {umskih proizvoda ne izdaje se ot- premni iskaz, odnosno otpremnica.

032 406-648 njemački. 24. Memnuna Hasanica. Zenica, Prof. Juraja Neidharta. 24. 032 402-317. 061 785-013 njemački. 25. Jezdimir Kačarević. Zenica, Bulevar.

O donijetim proizvo|a~kim specifikacijama pro- izvo|a~ vodi evidenciju koja mora da sadr`i sqede}e podatke: 1) evidencijski broj specifikacije;.

bolnica, kategorije "A" provode sve dijalizne metode lije~enja kroni~nih bubre`nih bolesnika, ... za dijalizno lije~enje, edukaciju zdravstvenog osoblja za.

IpARK-TITOVA VILA I 21KUCA I ZGRADA. 101. 1 801. I 1 441. 140 1 IPARK-PECINA. I 21KUCA I ZGRADA. 10. 55. 1 I 441. 140. IpARK we. . 2 I KUCA I ZGRADA.

U članu 7. stav (1) tačka d) iza riječi "sredstava", interpunkcijski znak "zarez" zamjenjuje se interpunkcijskim znakom "tačka zarez", a preostali tekst ...

nalazi hormona su bili: HOMA IR (inzulinska rezistencija) 43 nakon terapije 32 mIU/ml; ... sredinom XIX vijeka, a opisani simptomi su joj bili menor-.

4 февр. 2020 г. ... 3) једноставна јела су: јела од готових производа или ... угоститељског објекта у којима бораве гости мора бити.

28 нояб. 2019 г. ... (Службени лист ФСС "Фудбал", ванредни број 3/2017), мења се члан 5. ... Јавна признања "Дијамантска лопта", "Златна лопта" и "Сребрна лопта".

Matea Gusić, Genijalni um – John Nash. Natjecanja. Državno natjecanje učenika od 5. do 8. razreda. Kutak za kreativni trenutak. Mozgalica TROKUTI. Računala.

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za pravo iskustvo.