u pravu si

na ljudsko dostojanstvo kao "ishodištu" ustava poseban rang, odnosno kao primaran odgojni cilj. • Ustav koji "polazi" od ljudskog dostojanstva i njegove ...

dužnika koji nije istaknuo prigovor zastare i u kojem će sud presuditi u korist vjerovnika te time dužnika obvezati na ispunjenje obveze, mada je protekao ...

a) DOKAZANA KRIVNJA b) PREDMNIJEVANA (PRESUMIRANA) KRIVNJA. 2. OBJEKTIVNA (KAUZALNA) ODGOVORNOST a) RELATIVNI KAUZALITET b) APSOLUTNI KAUZALITET. 3.

RATNI BROD. • JAHTA. • EU Direktiva o plovilima za sport i razonodu. • definicija obuhvaća i plovila koja se koriste uz naplatu charter plovidbe. • BRODICA ...

su stvorena velika seoska gazdinstva tzv. latifundije. Iako dodeljeni samo na korišćenje tj. u zakup, ovo zemljište polako prelazi iz državne u privatnu svo ...

fizičko istrebljenje. Nadležni za gonjenje i kažnjavanje genocida mogu biti nacionalni su- dovi strana u sukobu, međunarodni krivični sudovi ili po načelu ...

JEFTINE ILI POGODOVNE ZASTAVE. • FLAGS OF CONVENIENCE (FOC). • Uvjet upisa: brod u vlasništvu kompanije registrirane u državi upisa.

HABSBURGOVCI I ISTRA. U PRAVU I POVIJESTI. ZBORNIK RADOVA S PETOGA MOTOVUNSKOG KOLOKVIJA ODRŽANOGA. 17. STUDENOG 2018. U MOTOVUNU ...

brisanje osude za budućnost.7 ... Zakonska rehabilitacija jeste ukidanje pravnih posledica i brisanje osude iz kaznene evidencije koje po službenoj dužnosti ...

primjenjuju u posebnim slučajevima.4 Potonje se odnosi na mjere zadržavanja ili jamstva u posebnim slučajevima kada npr. okrivljenik nema stalno ...

ГІроглашава се Закон о ауторском r:party. који ... Ауторским делом сматра се тзорезина из обда» ... али је дужна да о оствареним правима положи ра-.

Prebijanje potraživanja (kompenzacija) predstavlja jedan od načina prestanka obaveza. Ustanova prebijanja uređena je u čl. 336–343 Zakona o obligacionim ...

U najstarije je doba kod nas kao i kod drugih naroda krvna osveta reakcija protiv povrede najpače života i zdravlja, kojoj je mjera u veličini boli, ...

Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (poznata i kao Europska konvencija o ljudskim pravima, EKLJP). ESC. Europska socijalna povelja.

Psihopatija in prištevnost v kazenskem pravu. Dragiša Drakić,1 Emir Ćorović,2 Sabina Zgaga3. Prispevek obravnava problematiko psihopatije in prištevnosti.

Pristup informacijama temeljno je demokratsko na~elo i pravo svih gra|ana u suvremenim demokracijama, koje omogu}uje razvoj transparentne i otvorene javne ...

U teoriji međunarodnog privatnog prava reciprocitet se posmatra sa različitih aspekata. ... Istorijski posmatrano, diplomatski reciprocitet predstavlja naj-.

Ustava Republike Hrvatske, donosim. ODLUKU. O PROGLAŠENJU ZAKONA O ... Cilj ovog Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske.

REZIME: Ugovor o kupoprodaji je ugovor koji vodi poreklo od rimskog ... prodaja iako nema stvari, na primer, kada se kupuje na sreću, što biva kada se.

spoznane božje, skuzi Jezusa Kristusa prosim«. (Primož Trubar, Katekizem, 1550). Zgodba slovenskega uspeha ima torej ime in priimek – Primož Trubar.

Problemi do koiih dovode surogat postupci. 5. Sudska praksa ... ▫Države u koiima su surogat postupci neregulirani izravno(posredno moguće zabranieni):.

telefonski broj uprkos promeni operatora fiksne ili mobilne mre e, prome- ... Kšu°ne re°i: prenosivost telefonskog broja, telefonski broj, podstica˝e.

poslovne tajne i Zakona o privrednim društvima kojima je poslovna tajna definisana, nastojeći da ukaže na praktične probleme do kojih te neusklađenosti.

HIJERARHIJA PRAVNIH AKATA U MEĐUNARODNOM. PRAVU. Doktorska disertacija. Mentor. Kаndidat. Prof. dr Ivan Joksić mr Mohamed Abdolgаdr Shiklaf.

Brnetić: Diferenciranje kažnjivih ponašanja po anglosaksonskom pravu. Polic. sigur. (Zagreb), godina 29. (2020), broj 4, str. 389 - 403.

21 июн. 2020 г. ... BESKAMATNI KREDITI. 0% nominalna ... mikrokreditnih organizacija ima pristup kredit- ... BBI banka je strateški opredijeljena da kroz.

Redakcijska saradnja na srpskom izdanju: Dragana Radisavljević, pravnica sa ... pravnih stručnjaka na EuropeanAnti-DiscriminationLawReview, br. 8 (juli.

Pobačaj ili abortus u užem smislu je ... izoliran što je suprotno njemačkoj socijalnoj dimenziji prava na privatnost. Pojedinac u društvu.

Biblija u vreme Jozefa koji je opisan u Bibliji kako “spasava Egipat od ... veka p.n.e., što odgovara vremenu vladavine jevrejskog izraelskog kralja Davida.

25 апр. 2013 г. ... fra.europa.eu i u izborniku „Sudska praksa” internetskih stranica ... i. pravila kojima se uređuje način upisa prezimena osobe u evidencije.

Vitezu, [email protected] ... krivičnog djela u pravnom sistemu Republike Srpske, govori se u ovom radu. ... 3 “Službeni glasnik Republike Srpske“, br.

ovu knjigu, jer ona prikazuje ljepotu, jasnoću i jednostavnost Islama. Kao primjere jasnoće i ljepote, Islam sadrži sljedeće stvari:.

31 янв. 2019 г. ... Dubrovnik ceste d.d. ... Web adresa: www.dubrovnik-ceste.hr. Službenik za informiranje: ... E-mail: [email protected].

Dejan Bodul; Jelena Čuveljak; Jakob Naki. 1. Okvir za raspravu. Cjeloviti prikaz poreznog sustava, sustava državnih potpora kao i stečajnog.

Ključne reči: imunitet država, Komisija za međunarodno pravo,. Međunarodni sud pravde. Uvod. Međunarodno pravo počiva na primarnom postulatu o jednakosti ...

Kada se govori o vladajućem položaju poduzetnika na određenom tržištu ... položaja razvio je Sud prvoga stupnja u predmetu Italian Flat Glas prepoznavši.

Ime i prezime Jagoda Poropat Darrer. E-mail: [email protected]. Telefon: (+385 1) 2354 290. Datum početka: 14.02.2017. 12:15. Datum završetka: 14.02.2017.

18 июл. 2017 г. ... Peliška uskrsna sirnica/peliška uskrsna pletenica. 38. OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO ŠIMICA ŽUVIĆ,.

9) »Središnji katalog sluţbenih dokumenata Republike Hrvatske« je na ... Povjerenika u roku od mjesec dana od donošenja odluke o odreĊivanju sluţbenika za.

OMX□QH ULMH□L prostitucija, zakonodavstvo, prekrsaj, kazneno djelo. ... Davor тtrN, viśi predavač na VisoNoj policijsNoj śNoli MUPYa RH, Zagreb.

Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, mora obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije ...

O AUTORSKOM PRAVU I SRODNIM PRAVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI ... Autorskim djelom smatraju se i zbirke autorskih djela, kao što su: enciklopedije, zbornici,.

podataka o djelima izvedenim na glazbenoj priredbi-koncertu najkasnije u roku od 15 dana po održanoj ... Naknada 1 - GLAZBENE PRIREDBE-KONCERTI S PRIHODOM.

ţ upanije, kao i s tijelima i pravnim osobama koje prema posebnim ... Odbacuje se tuţ ba tuţ itelja protiv tuţ enog Ţupanijskog suda u Zagrebu, budući da je.

Ažurirane verzije bit će dostupne na web-mjestu FRA-e, fra.europa.eu, te web-mjestu ... Policijski spis bio je jedini dokaz podnositeljeve navodne opa-.

15 июл. 2020 г. ... Tko sve ima pravo na godišnji odmor, koliko isti ... od štetnih utjecaja u trajanju od najmanje pet tjedana.

Cilj predmeta Europska unija u međunarodnom pravu prije svega je upoznati ... pojaseva, ribolovnih pojaseva itd.; svemir: Europska svemirska agencija, ...

Autorsko pravo i srodna prava sada su uređeni Zakonom o autorskom pravu - pročišćeni tekst (“Narodne novine”, br. 9/99.) koji obuhvaća Zakon o.

Važna napomena: Postavljanje izvatka iz Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima na mrežne stranice Fakulteeta jest u skladu s odredbom iz Članka 8, ...

razabrati onaj, koji je zlikovca uhvatio in flagranti, da je došao u Poljica za to, ... Istom se kasnije počinje značenje suživati, ter rabi samo.

i Konvencija UN o pravu mora iz 1982", UPPPK 19E6, br. 109-L12, str. 46-89. ... pojasu broji 53 stranke; Konvencija o teritorijalnom moru i vanjskom po-.

15 нояб. 2015 г. ... su kmetovi nasljednici bili potomci, neovisno o spolu, a tek ako nije bilo djece, kmet je mogao oporučno raspolagati.

umjetnika izvođača, prava proizvođača zvučnih snimki i prava autora film- skih djela (www.zamp.hr). Monopolistički položaj HDS ZAMP-u (Hrvatsko društvo ...

26 окт. 2020 г. ... Tele2 u bitnom ističe, da je pretplatnički ugovor reguliran člankom 41. ... znanje te mogao poduzeti potrebne radnje za prijevremeni raskid.

Europskog parlamenta i Vijeca o uspostavljanju, funkciji i uporabi druge ... ESLJP je naveo da je stanje u Libiji bilo dobro znano i bilo ga je lako ...

Nekoliko godina poslije donesena je i Haška konvencija o nadležno- ... poslovnu sposobnost punoljetnošću ili sklapanjem braka prije punoljetnosti.

ranije značenje, preostala je samo nedopuštenost zaključivanja braka između ... traže razvod, jednostrani raskid bez krivice (zbog impotencije muža ili ...

Sjednicama Skupštinama Društva istodobno mogu prisustvovati najviše dvije osobe. Zahtjev za prisustvovanje sjednici (u daljnjem tekstu: zahtjev) mogu ...

7. Tako npr. Berger (Berger, Encyclopedic Dictionary of Roman Law, Volume 43, 685). 8. Tako npr. Blagojević (B. T. Blagojević, Građanski postupak u rimskom ...

genocid), ali se razlikuju od core crimes prema težini i po tome postoji li ... kako je to prvobitno predložila Rusija u slučaju masakra nad Armencima.

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za pravo iskustvo.