zadatak

Zadatak 4.1. Sustav zadataka (ispitni zadatak). Sustav zadataka je zadan u obliku lanca (kada se zadaci izvode ovim redom rezultat ce biti.

Zadatak 2. Duljine dijagonala paralelograma jednake su 6.4 cm i 11 cm, a duljina jedne njegove stranice iznosi 7 cm. Koliki je kut izme -du dijagonala ...

DETALJNA RJEŠENJA ZADATAKA IZ UDZBENIKA MATEMATIKA 3 ZA 3. RAZRED GIMNAZIJE. Zadatak 22. Odredi realni broj a za koji su dani pravci me -dusobno okomiti:.

jednadzbu simetrale unutarnjeg kuta pri vrhu A ovog trokuta. Rješenje. A(−2, −4) ... Jedan od njih je simetrala tupog kuta, a drugi šiljastog.

Nacrtaj pravilni osmerokut upisan brojevnoj kruznici i s vrhovima u tockama. Ak = E. ( k · π. 4. ) , k = 0, 1, 2,..., 7. Na kojem luku što je odre -den ...

Zadatak 3. Skrati razlomke: 1). 15! 13! ;. 2). 8! 5! ;. 3) n! (n − 2)!. ;. 4). (n + 1)!. (n − 1)!. ;. 5). (2n)! n! ;. 6). (n + k)!. (n + k − 2)!.

a) Izvršiti operacije sabiranja sledećih neoznačenih binarnih brojeva i odrediti ... Izvršiti oduzimanje sledećih brojeva datih u oktalnom brojnom sistemu i ...

Izracunaj limes niza: 1) an = 2n + 3. 3n − 1. ;. 2) an = 3n2 + 5n + 1. 2n2 − n + 5. ;. 3) an = √ n + 1 + n. √ n2 + 1 +.

U tockama s apscisama x1 = 1 i x2 = 3 povucena je sekanta na graf funkcije f (x) = x2 . U kojoj je tocki tangenta na graf funkcije paralelna toj sekanti?

Zbroj beskonacnog konvergentnog geometrijskog reda jednak je 3, a zbroj kubova svih njegovih clanova iznosi. 108. 13 . Odredi niz. Rješenje.

Zadatak 35. Dana je funkcija f (x)=(sin 2x − cos 2x)2 . 1) Odredi najmanji period ove funkcije. 2) Odredi skup svih vrijednosti funkcije f .

Duljine visina trokuta jednake su 8 cm, 12 cm i 18 cm. Kolike su duljine stranica i koliki su kutovi ovog trokuta? Rješenje.

+ r2 = R2 gdje je h visina valjka, r polumjer baze valjka, a R polumjer sfere. Odavde slijedi r2 = R2 − h2. 4 . Volumen valjka jednak je V = r2π · h = R2π ...

Zadatak 6. Kolike su duljine radijvektora tocke T(4, 6) hiperbole 3x2 − y2 = 12 ? Rješenje. T(4, 6). 3x2 − y2 = 12.

S lijeve strane dobili smo iracionalan broj, a s desne racionalan što znaci da je pretpostavka kriva, tj. √. 2 +. 3√. 3 je iracionalan broj.

Zadatak 38. Odredi skup tocaka ravnine koje su jednako udaljene od pravca 2x − 3 = 0 i ishodišta koordinatnog sustava. Rješenje.

Udaljenost zarišta hiperbole x2 a2 − y2 b2 = 1 jednaka je 20, a pravac 4x+ 3y = 0 je asimptota hiperbole. Na -di njezinu jednadzbu. Rješenje.

Odredi izvodnicu stošca najveceg volumena ako je zbroj duljina visine i polu- mjera osnovke 3 cm. Rješenje. ... Volumen stošca je V =.

Koje su od danih funkcija parne, a koje neparne: 1) f (x) = 2x4 − x2 + 13 ;. 2) f (x) = x3 + 2x − 1;. 3) f (x) = √ x2 − 3;. 4) f (x) = 3. √ x − x3 ;.

Zadatak 40. Pravac 2x+3 = 0 ravnalica je parabole kojoj je zarište u ishodištu koordinatnog sustava. Odredi jednadzbu parabole. Rješenje. fokus ... F(0, 0).

Deriviraj funkcije: 1) f (x) = 1 ln2 x. ;. 2) f (x) = ln. 1 + x2. 1 − x2. ;. 3) f (x) = 1. 2 ln. √. 1 + x. 1 − x. ;. 4) f (x) = ln x +. √ x2 + 1. √.

Jednakostranicnom trokutu ABC , |AB| = a, upisana je kruznica, ovoj kruznici jednakostranican trokut, trokutu opet kruznica itd. Koliki je zbroj površina ...

Deriviraj funkcije: 1) f (x) = e2x+3. ;. 2) f (x) = e. −x2+2. ;. 3) f (x) = xex2. ;. 4) f (x) = ln 1 x. ;. 5) f (x) = ln(x. √ x);. 6) f (x) = ln n√.

Jurnjava na motoru, Slavko Kolar, vježbanje i ponavljanje,sat lektire 3. razred https://wordwall.net/play/3737/260/555. Odličan način pri rada na lektirnom.

Zadatak 51. Kolika je površina cetverokuta kojem su vrhovi tocke u kojima kruznica x2 + y2 − x − 5y − 6 = 0 sijece koordinatne osi? Rješenje.

U jednakokracan trokut osnovice 18 cm i kraka 15 cm upisan je kvadrat kojem su dva vrha na osnovici, a po jedan na kracima trokuta. Na jednak je nacin.

Kako je parabola simetricna s obzirom na os apscisa jednadzba parabole glasi: y2 = 2p(x − x0). Tocke T1 i T2 su tocke parabole pa imamo:.

Osnovka piramide je jednakokracan trokut ∆ABC s osnovicom AB duljine. 18 cm i krakovima duljina 15 cm. Svi su bocni bridovi duljine 20 cm. Osnov-.

Duljine osnovica trapeza jednake su a = 7.2 cm i c = 3 cm, a duljine krakova b = 5.5 cm i d = 3.8 cm. Koliki su unutarnji kutovi trapeza i kolike su duljine.

Woow! Odlična idej za korišteje ovoga predloška i jako lijepo napravljeno. Zadatak je prihvaćen. Sonja Perković. Povijesna razdoblja - lenta vremena.

aksijalni moment tromosti oko osi y: ... gdje su: Iyi aksijalni momenti tromosti jednostavnih ... moment tromosti poprečnog presjeka oko osi y.

DETALJNA RJEŠENJA ZADATAKA IZ UDZBENIKA MATEMATIKA 3 ZA 3. RAZRED GIMNAZIJE. 9. Zadatak 63. Napiši jednadzbu kruznice kojoj je promjer zajednicka tetiva ...

Središte kruznice (x + 5)2 + y2 = 9 zarište je hiperbole b2x2 − a2y2 = a2b2 . Kruznica dira obje asimptote hiperbole. Kako glasi jednadzba hiperbole?

Tockom A(3, −2) polozi pravac koji os ordinata sijece u tocki B(0, −3). Rješenje. A(3, −2), B(0, −3) =⇒ l = −3 y = kx + l =⇒ −2 = k · 3 − 3.

Koje su od sljedecih funkcija parne, koje su neparne, a koje nisu ni parne, ni neparne: 1) f (x) = log2 x2 ;. 2) f (x) = |x−1|+|x+1|;. 3) f (x) =.

Najdulja izvodnica kosog stošca duga je 16 cm, duljina najkrace izvodnice iz- nosi 10 cm, a kut izme -du tih izvodnica jednak je 33.

Elipsi b2x2 + a2y2 = a2b2 upisan je kvadrat površine 64. Udaljenost zarišta elipse jednaka je 4. √. 15 . Kako glasi jednadzba elipse? Rješenje.

Kod prvog čipa (opseg 0-127) vrijednosti adresnih linija koje treba na njega da utiču, ... adresnih linija, a memorijski čipovi 128x8 imaju sedam adresnih ...

Najduža riječ je “provjera” dužine 8 slova (“mjerenja” takođe ima 8 slova), a najkraća je “je” dužine dva slova, pa funkcija treba vratiti 8-2=6.

U razvoju binoma odredi: 1) clan s x6 od (x + 2)8 ;. 2) clan s x5 od (. √ x +. √. 3)12 ;. 3) clan od. (. √ x +. 1. 4√ x. )6 koji ne sadrzi x;.

Zadatak 25. Ako je f. ( x − 1 x + 1. ) = x x − 2. , koliko je f. ( x + 1 x − 1. ) ? Rješenje. f. ( x − 1 x + 1. ) = x x − 2. , x − 1 x + 1.

Koliki je zbroj prvih trinaest clanova aritmetickog niza ako je zbroj njegovih prvih šest clanova s parnim indeksima jednak 90? Rješenje.

Puna pregradna vrata. Page 2. 1. Prema datom crtežu pregradnih/sobnih vrata prikazati: a) Glavni crtež; b) Crteže preseka (horizontalni i vertikalni presek);.

DETALJNA RJEŠENJA ZADATAKA IZ UDZBENIKA MATEMATIKA 4 ZA 4. RAZRED GIMNAZIJE. 4. Zadatak 9. Ispitaj monotonost funkcija: 1) f (x) = x3 − 2x2.

2) Odredi slobodni clan raspisa. Rješenje. Kako raspis ima 12 clanova slijedi da je n = 11 . 1) 3. clan raspisa nalazi se uz binomni koeficijent.

je L = 500 mm, a najveći radni promjer tarenice iznosi 400 mm, stupanj djelovanja je 0,96. Zupčani prijenos (z1-z2). Modul u normalnom presjeku je 2,5 mm, ...

Projektni zadatak. Stranica 2. Sadržaj projektnog zadatka. 1. UVOD. 2. PREDMET PROJEKTNOGA ZADATKA. 3. SADRŽAJ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE. 3.1. Idejno rješenje.

U zadatku se za 60% bodova zahtijevalo poznavanje crtanja jednakostraničnih ... Jedan od načina za crtanje ograde jest podijeliti crtanje u dvije petlje.

Izračunati pH vrednost rastvora fosforne kiseline koncentracije 0,06 M. Pretpostaviti potpunu jonizaciju. 2. Rastvor NaOH ima pH vrednost 9,58.

Serif fontovi imaju male ukrasne linije na krajevima karaktera. Sans-serif. Arial. Verdana. "Sans" znači „bez“ pa ovi fontovi nemaju male.

Dio prikazan na slici izrađuje se istiskivanjem: - odrediti dimenzije pripremka,. - odrediti potrebnu deformacionu silu i rad. Uslovi: materijal: Č.4320; ...

Težišnica trokuta je dužina koja spaja vrh s polovištem nasuprotne stranice trokuta. Poučak o kosinusu (kosinusov poučak).

Zadatak: Atwoodov padostroj. Utezi masa m1 i m2 su povezani nerastezljivim koncem koji je prebačen preko koloture po kojoj skliže bez trenja.

Datum isplate zarade: 20.10.2011. Uplatni računi: Porez na zarade. 840-711111843-52 ... Formula za izračunavanje bruto zarade iz neto zarade:.

Najveći broj je hipotenuza pravokutnog trokuta: a = 2n – 2, b = 2n, c = 2n + 2. Iz Pitagorinog poučka slijedi: a2 + b2 = c 2.

Linearna transformacija f : R3 → R2 definisana sa f(x, y, z)=(ax+by+cz, ex+fy+gz) je sirjektivna ako i samo ako rang njene matrice M =.

struja jakosti 10 A. Kolika je magnetska indukcija u središtu zavojnice, a kolika na njezinim krajevima? (permeabilnost praznine µ0 = 4 · π · 10-7 (T · m) ...

jedno nojevo jaje i pješcani sat kod kojega istje- ... pomocu svoja dva pješcana sata kuhati jaja koliko zahtijeva recept? Rješenje. Mogu.

SA ELEMENTIMA URBANISTIČKO – TEHNIČKIH USLOVA. ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – trafostanice DTS 10/0,4 ...

4 мая 2010 г. ... Deuterij se proizvodi u nuklearnom reaktoru tako da se bombardira vodik brzim neutronima. Pritom se oslobađa γ – foton.

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za pravo iskustvo.